Algemene voorwaarden

Lidmaatschap MOVES!DanceWarehouse Zeeland

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en rechtsbetrekking tussen MOVES!DanceWarehouse Zeeland, hierna te noemen: Dansschool en een natuurlijk rechtspersoon, hierna te noemen lid.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
1. Het lidmaatschap geldt voor de overeengekomen contractperiode (tussentijdse opzegging van deze contractperiode is niet mogelijk).
Na de eerste contractperiode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met 1 maand en is deze per (kalender)maand opzegbaar. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden met een opzegtermijn van tenminste één kalendermaand. Na opzegging van het lidmaatschap kan het lid geen aanspraak maken op eerder betaalde registratiekosten of enige andere tegoeden. U ontvangt een bewijs van opzegging wat als enig bewijs geldig is.
2. Personen tot 18 jaar dienen het formulier te laten ondertekenen door de wettelijke/ouder/verzorger.
3. De lidmaatschapswijzigingen gaan voor het bestaande lid pas in na het verstrijken van de duur van de op dat moment bestaande overeenkomst. In alle overige gevallen gaan de wijzigingen per direct in.

ARTIKEL 2: ACCEPTATIE LIDMAATSCHAP
1. Een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website
2. Het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de dansschool in te leveren, dan wel het inschrijfformulier op de tablet bij de dansschool volledig in te vullen en te verzenden.
3. De lidmaatschapsbijdrage wordt door middel van de door het lid op de voorzijde gegeven machtiging middels periodieke automatische incasso geïnd.
4. De algemene voorwaarden en de machtiging zijn een onlosmakelijk onderdeel van deze overeenkomst. Het lid bevestigt tenslotte 1 exemplaar van deze en algemene voorwaarden te hebben ontvangen.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID
1. De dansschool is niet aansprakelijk voor de vermissing of schade aan eigendommen van het lid. Conform de bepalingen der wet is het lid aansprakelijk voor de vergoeding van schade die het lid toebrengt aan de inventaris of aan het gebouw.
2. Kosten van enig ongeval of letsel opgelopen als gevolg van de aanwezigheid in het gebouw kunnen niet verhaald worden op de dansschool. De dansschool zal geen enkele claim accepteren. De kosten van enig ongeval/letsel zal geheel door het lid worden gedragen. Eventuele (vervolg) schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport/dans kan ontstaan, neemt het lid voor eigen risico.
3. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van het lid en/of de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.

ARTIKEL 4: BETALING
1. U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. Indien het voor de dansschool niet mogelijk is automatisch te incasseren van de rekening van het lid, of wanneer de bank een incasso storneert, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling, om welke reden dan ook, niet wordt voldaan, dan wordt de pas geblokkeerd en worden administratiekosten in rekening gebracht. Het lid ontvangt een factuur, vermeerderd met administratiekosten en dient deze binnen 14 dagen te voldoen. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en is de resterende lidmaatschapsbijdrage in één keer opeisbaar en zal de volledige vordering in handen gesteld worden van een incassobureau. De kosten hiervan komen voor de rekening van het lid. De incassokosten zijn 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 40,- tot een maximum van € 6775,-.
2. Het lid betaalt een maand lidmaatschapsgeld vooruit. Tevens betaalt het lid kosten voor membership. De automatische incasso geschiedt elke 2e dag van de maand.
3. Indien de ingangsdatum anders is dan de eerste van de maand, is de looptijd gelijk aan de op de voorzijde vermelde duur, vermeerderd met het aantal dagen tussen de ingangsdatum en het einde van de maand. Voorbeeld: De overeenkomst van een jaar start op 15 maart. Deze overeenkomst loopt dan tot 1 april het daaropvolgende jaar.
4. Kinderen t/m 11 jaar worden bij het bereiken van de 12 jarige leeftijd, automatisch omgezet naar de abonnementsvorm vanaf 12 jaar.
5. Alle eventuele kosten, waaronder incasso, advocaat, deurwaarderkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door de dansschool worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van het lid te bewerkstelligen, zijn ten last van het lid.
6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van het lid zullen de vorderingen van de dansschool en de verplichtingen van het lid jegens de dansschool onmiddellijk opeisbaar zijn.
7. De dansschool is gerechtigd om 1x per jaar een verhoging op het lesgeld in te voeren.

ARTIKEL 5: LIDMAATSCHAPSPAS
1. Elk lid ontvangt na ondertekening van het lidmaatschapsformulier een lidmaatschapspas met welke de toegang tot de dansschool verkregen kan worden. De verkregen lidmaatschapspas is eigendom van het lid. Bij verlies, diefstal of anderszins in het ongerede raken van de lidmaatschapspas, dient het lid een nieuwe pas aan te schaffen.
2. Zonder lidmaatschapspas heeft het lid geen toegang tot de dansschool. De lidmaatschapspas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

ARTIKEL 6: LIDMAATSCHAPSBEPALINGEN
1. De dansschool is bevoegd om bij wanbetaling en/of wangedrag, overtreden van de algemene voorwaarden en/of huisregels de toegang tot de faciliteiten verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de gehoudenheid van het lid om de lidmaatschapsbijdrage over de gehele overeengekomen en nog resterende contractsperiode te voldoen. Dit laat onverlet de verplichting van het lid tot nakoming van deze overeenkomst.
2. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang van de dansschool te weigeren
3. De dansschool behoudt zich het recht om op enig moment tarieven, faciliteiten, openingstijden, algemene voorwaarden , huisregels, instructeurs, lesvorm/programma en tijdstip te wijzigen zonder dat dit leidt tot contributievermindering. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- achteraf nooit rechten worden ontleend
4. Het lesgeld dient te worden doorbetaald ongeacht of het lid verschijnt.
5. De tarieven zijn gebaseerd op een kalenderjaar en zijn inclusief vakantie- en feestdagen. De dansschool is gerechtigd om 1x per jaar een verhoging op het lesgeld in te voeren.
6. Er vindt geen restitutie van gelden plaats.
7. Ieder lid is op de hoogte van de huisregels en dient zich te conformeren aan de huisregels van de dansschool.
8. De tariefstelling en leerstof zijn uitsluitend afgestemd op”eigen gebruik”. Het is het lid ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de les op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht het (voormalig)lid zich tot het betalen van een boete van minimaal € 450,00 euro per overtreding aan de dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving
9. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de directie van de dansschool. Deze toestemming kan zonder opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
10. Op elke overeenkomst tussen de dansschool en het lid is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 7: OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden, verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voor zien of niet voorzien, waarop de dansschool geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de dansschool niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van de dansschool inbegrepen.
2. Tijdens overmacht worden de overeengekomen diensten van de dansschool opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de overeenkomst door de dansschool niet mogelijk is en langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

ARTIKEL 8: AUTEURSRECHTEN
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoudt de dansschool het auteursrecht op door de dansschool vervaardigde teksten. Voor promotie doeleinden maakt de dansschool regelmatig foto’s en andere opnames van bezoekers, apparatuur en (groep) activiteiten. Het lid verklaart verklaart hiermee akkoord te gaan.

ARTIKEL 9: WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAAARDEN
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22049380. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. versie zoals die gold ten tijde van het tot stand gekomen van de onderhavige transactie.